رازان

مهران محبوبیان در سال 77 فعالیت موسیقی خودراباسازسه تار وتار شروع کرد ودراین مسیر ازتجربه اساتید برجسته ای چون استاد سهیل امین زاده و استاد محمد ذوالنوری بهره جست. درسال 80به دلیل علاقمندی به موسیقی غربی و تلفیقی، وی را به سمت نواختن این ساز کوچک و زیبا ( سازدهنی ) ، درکنارسازایرانی کشانید ودر سال 81 سازفلوت رازیر نظر اساتیدی چون ناصررحیمی،مهران سراجیان واستاد لقاء آغاز کرد ودر همان سال همکاری باگروه استاد ارجمند را آغازکرد و ا و اجراهای متعددی را با گروه های مختلفی همچون نوازنده مهمان در گروه استاد ایلیا منفرد به رهبری استاد امیرفتحی را آغاز کرد.