رازان

دیدگاه روانشناسی تعلیم وتربیت
از دیدگاه روانشناسی تعلیم و تربیت کاربرد موسیقی برای کودکان هدف نیست ، بلکه ابزاری است برای آموزش وپرورش کودکان . موسیقی برای کودکان همچو دریچه ای به سوی جهان خارج است شنوایی ،میزان وسیع تری نسبت به حواس دیگر برای شناخت محرک های مربوط به خود دارد .یعنی محرک های دورتر را نیز می تواند دریافت کند . گذشته از آن شنوایی با گویایی وتکلم ارتباط مستقیم دارد کودکانی که نمی شنوند نمی توانند سخن بگویند . نقش زبان در تفکر بر کسی پوشیده نیست ، از سوی دیگر در فرایند یاد گیری ، که انگیزه نقش بسیار مهمی دارد ، موسیقی به عنوان نوعی نظام ( سیستم ) نشانه ای نیز عمل می کند . وجود این نظام در یادگیری تاثیری انکار ناپذیر دارد .
در مراحل گوناگون آموزش کودکان جهت یادگیری وبه خاطر اوردن مطالب موسیقی بعنوان نشانه های برای تداعی به کار می رود .نظم وجود در موسیقی تکرار ها وفاصله ها که با قاعده صورت می گیرد . به کودک کمک می کند تا نظم وقواعد موجود درسایرعلوم (ریاضی ، علوم اجتماعی ،ادبیات ) را کشف ودرک کند .
چنانچه بپذیریم که قوه تخیل کودک در ایجاد ورشد خلاقیت حل مسئله وبه ویژه درک ریاضیات کودک موثر است ، آموزش موسیقی نمی تواند از کل فرایند آموزش جدا باشد در باره ی تاثیر آموزش موسیقی بر رشد وتفکر ریاضیات باید متذکر شویم که فعالیت در زمینه ی موسیقی سبب رشد قوه ی تخیل وایجاد نظم وعملی وذهنی ورشد خلاقیت ودر نهایت موجب رشد شناختی کودک می شود .به این ترتیب باید پذیرفت که این نوع فعالیت ها در درک بیشتر کودک از ریاضیات موثراست .
درزیربه روشها وفعالیت های برای دست یابی به اهداف بالا اشاره می کنیم
1- آموزش ترانه وسرود های کودکانه به کودکان وتشویق انها به خواندن ،عواطفآنان را تلطیف می کند (ترانه ها وسرود ها وکلمات واشعار آن باید مناسب با سن کودکان انتخاب شوند )
2- شنیدن موسیقی وانجام دادن حرکاتی مانند : دویدن ، راه رفتن روی پاشنه های پا وپنجه پاو... انجام حرکاتی مانند تقلید از پرواز پرندگان ،یورتمه ی اسب و... به کلاس شادابی می بخشد ،استفاده از انواع موسیقی با سرعت های تند وکند ومورد علاقه کودکان به تطبیق حرکات کودکان براساس سرعت قطعات کمک می کند وانتخاب درست از اثار موسیقی نیز مانند انواع مارش ها ، موسیقی رقص های محلی وموسیقی محلی دیگر نقاط جهان که اهنگ سازان برجسته ی تاریخ موسیقی برای ارکسترهای بزرگ تنظیم کرده اند.(اپرای هنزل وگرتل –مانی ومانا از حسین دهلوی ) از نکات موثر برای تربیت حس شنوایی کودکان است .توجه کنیم که مدت زمان پخش موسیقی در کلاس نباید طولانی باشد . بهتر است سرعت قطعات انتخابی متفاوت باشد . ( تند وکند) تنوع موسیقی ارائه شده در کلاس نیز حائز اهمیت زیادی است
3- ایجاد تخیل از راه شنیدن موسیقی : شنیدن قطعات موسیقی که با دقت انتخاب شده باشند وایجاد وبیان تخیل که می تواند به قصه گویی و پانتومیم ختم شود ، در این امر موثر است . نقاشی براساس موسیقی شنیده شده ، گفتگو درباره انواع احساساتی که از شنیدن یک قطعه موسیقی به ما دست می دهد وارتباط با تنوع ریتم وملودی وشیوه ی ایجاد موسیقی مانند تکنوازی یا هم نوازی به رشد تخیل کودک کمک می کند . ضمنا" باید توجه داشت که هر قطعه موسیقی از کدام منطقه در جهان وبرای چه اهدافی اجرا شده است